Gwybodaeth Farchnad Lafur

SUT GALL 'Gwybodaeth Farchnad Lafur' FY HELPU?

Bwriad Gwybodaeth Farchnad Lafur (GFL) yw darparu'r wybodaeth orau a mwyaf diweddar ynglŷn a'r Farchnad Lafur yng Ngogledd Cymru er mwyn eich galluogi i wneud y penderfyniadau gorau ar gyfer gwella sgiliau.

Mae Llunio'r Dyfodol yn darparu adolygiad a dealltwriaeth strategol am y farchnad swyddi yng Ngogledd Cymru ar gyfer y diwydiannau targed y prosiect. Byddem yn gweithio'n agos â Chynghorau Sector Sgiliau (SSC) er mwyn cael y wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn a'r llwybrau adleoli gyrfa sydd eu hangen gan weithwyr ynni niwclear os am weithio oddi fewn i un o'r sectorau diwydiant canlynol:

Mae'r prosiect wrthi'n ymchwilio, trafod ac ysgrifennu dogfennau unigol ynghylch y diwydiannau targed uchod.

BETH aM Y DYFODOL - llwybrau gyrfaol 

Mae'r prosiect wedi ymchwilio, trafod ac ysgrifennu dogfennau unigol ynglyn a'r diwydiannau targed. Mae bob dogfen yn cynnwys dyletswyddau swyddi craidd, yn ogystal a dangos y sgiliau, cymhwysterau a chymwyseddau allweddol, a lefelau cyflogaeth. 

Bu'r prosiect yn gweithio gyda Chynghor Sector Sgiliau (SSC) i ganfod y gwybodaeth diweddaraf ynghlyn â'r llwybrau gyrfaol sydd angen ar weithwyr sectorau niwclear yn arbennig i fedru newid gyrfa yn un o'r sectorau isod:

taflenni ffaith - cwrdd a'r llysgehadon 

Mae Llunio'r Dyfodol wedi creu 8 taflen ffeithiau sy'n cynnig trosolwg manwl o'r farchnad lafur cyfredol yng Ngogledd Cymru. Mae'r farchnad lafur yng Ngogledd Cymru yn amrywio, gyda gwahaniaethau pwysig rhwng y gogledd ddwyrain a'r gogledd orllewin Cymru. Mae'r sector ynni sydd yn y gogledd orllewin yn ardal bwysig iawn o ran creu swyddi cyfredol ac ar gyfer y dyfodol.

Am ragor o wybodaeth penodol ynghylch y farchnad lafur o ran y diwydiannau sy'n cael eu targedu gan y prosiect, cliciwch ar y dolenni isod:  

tueddiadau swyddi a bylchau sgiliau

A fydd cyfleoedd yn y dyfodol yn y swydd mae gen i ddiddordeb ynddi? Mae gan Gyrfa Cymru gyfres o adrannau gwybodaeth Tueddiadau Swyddi  a all eich helpu i weld y rhagolygon yn y maes hwnnw.

Mae Cynghorau Sector Sgiliau (SSCs) yn annibynnol, sy'n cael eu arwain gan gyflogwyr a sefydliadau ledled y DU er mwyn adeiladu system yrru sgiliau penodol ar gyfer y gweithwyr a cyflogwyr. Mae'r wefan hon yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol am fylchau a phrinder sgiliau, cyfleoedd i hybu sgiliau a chynhyrchedd pob sector.GWYBODAETH ALLWEDDOL GFL

Rydym wrthi'n ystyried holl waith ymchwil (gwybodaeth farchnad lafur) sydd ar gael - byddwn yn postio'r adrannau mwyaf perthnasol ar ffurf crynodeb/adolygiad er mwyn i chi i wneud y defnydd gorau o'r gudd-wybodaeth.

ARCHWILIAD SGILIAU STRATEGOL CENEDLAETHOL I GYMRU 2012 - CRYNODEB

Mae Llywodraeth Cymru yn ceisio ymestyn ac ehangu'r defnydd a wneir o Wybodaeth am y Farchnad Lafur ledled Cymru. Bydd cyfres reolaidd o bapurau ar gael ar wefan yr Arsyllfa Dysgu a Sgiliau http://www.arsyllfadysgu.com/

BWLETIN YSTADEGOL

Mae Bwletin Ystadegol (erthygl yn Saesneg) yn crynhoi gwybodaeth am y farchnad lafur ar gyfer rhanbarth economaidd Gogledd Cymru ynghyd â chymariaethau i Gymru gyfan a'r DU.

Mae'r dogfennau yma yn rhoi:

POBL, LLEOEDD, DYFODOL - CYNLLUN GOFODOL CYMRU

Mae Cynllun Gofodol Cymru yn rhoi cyd-destun a chyfeiriad teithio ar gyfer cynlluniau datblygu lleol a gwaith yr holl sefydliadau pa un ai yn breifat, cyhoeddus neu drydydd sector.

Gellir cael arolwg byr yn y ddogfen yma yn Adran 9 - Tudalen 20

Ceir sylwebaeth ar:

Os dewch i arddeall yr hyn sy'n cymryd lle yng Ngogledd Cymru o ran cynlluniau datblygu - y ffeithiau a photensial - gallwch wneud penderfyniadau ynglŷn a'ch llwybr gyrfa ac unrhyw fuddsoddiad personol er mwyn gwneud y dewis gyrfaol gorau.

CYNGHORAU SGILIAU SECTOR - ADRODDIADAU THEMATIG GWEITHIO YNG NHGYMRU I GYMRU

Mae'r adroddiad yma yn egluro'r cefndir yng nghyswllt beth sy'n achosi'r angen am sgiliau technegol, lefel uwch ac arweinyddiaeth a rheolaeth. Mae'n rhestru'r sgiliau ac anghenion gwaith yn y sectorau diwydiannol y gall cronfa Llunio'r Dyfodol ei ariannu. Mae'n egluro'r gweithgareddau y mae'r Cynghorau Sector Sgiliau yn gwneud - yn bwriadu eu cymryd i fynd i'r afael  â'r materion sgiliau yma yng Nghymru. Bydd y wybodaeth yma yn ei galluogi i ymchwilio a chynllunio sut i uwch-sgilio ar gyfer y dyfodol.